Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU
Prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného na doméne gintec.sk je:

QMARK s.r.o.
Strojnícka 8
821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov

IČO: 52005861
DIČ: 2120903004
IČ DPH: SK2120903004

Bankové spojenie:
Fio banka, a.s.
IBAN: SK52 8330 0000 0023 0155 4241
BIC: FIOZSKBAXXX

Zapísaný v obchodnom registri: Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo 133683/B

E-mail: info@gintec.sk
Tel. číslo: +421 238 144 001

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia
Bajkalská 21/A
827 99 Bratislava

Článok I

Základné ustanovenia a pojmy


Predávajúci - spoločnosť, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet, a ktorá prostredníctvom internetového obchodu predáva tovar.
Kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovar prostredníctvom internetového obchodu na doméne gintec.sk.
Internetový obchod - virtuálny priestor predávajúceho umiestnený na doméne gintec.sk.
Tovar - predmet ponúkaný na predaj prostredníctvom internetového obchodu.
Objednávka - úkon kupujúceho v súvislosti s internetovým obchodom, ktorý vyjadruje vôľu kupujúceho nakúpiť tovar v internetovom obchode.
Cena - hodnota všetkého tovaru, ktorý si kupujúci objedal, vyjadrená v peniazoch.

Článok II

Všeobecné ustanovenia 

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú: 

 1. proces nákupu tovaru kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu
 2. podmienky predaja a nákupu tovaru prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho
 3. práva a povinnosti zmluvných strán, predávajúceho a kupujúceho, vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi týmito stranami, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho

Článok III

Prevádzková doba 

 1. Objednávku cez internet je možné vykonať 24 hodín denne
 2. Telefonicky je možné vykonať objednávku v nasledovnom čase:

Pondelok 8:00 – 16:00
Utorok 8:00 – 16:00
Streda 8:00 – 16:00
Štvrtok 8:00 – 16:00
Piatok 8:00 – 16:00
Sobota Zatvorené
Nedeľa Zatvorené

Článok IV

Ceny 

 1. Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami. Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru.

Článok V

Objednávka a uzavretie zmluvy 

 1. Kupujúci si objednáva tovar u predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu prevádzkovaného na internetovej doméne gintec.sk
 2. Opis tovaru, vlastnosti, dostupnosť na sklade a cena sú uvedené pri jednotlivých tovaroch v internetovom obchode. Vyobrazenia tovarov v internetovom obchode a údaje o dostupnosti na sklade sú len informatívneho charakteru.
 3. Nákup tovaru v internetovom obchode je možný registrovaným kupujúcim alebo kupujúcim bez registrácie. Registráciou kupujúci uvádza registračné údaje, ktoré predávajúci použije len na účel jednoznačnej identifikácie kupujúceho a na marketingové účely, ak disponuje súhlasom spotrebiteľa ako dotknutej osoby v zmysle osobitného právneho predpisu.
 4. Registráciou získa kupujúci prístup k svojmu kontu. Konto kupujúcemu umožňuje sledovať históriu objednávok a zrealizovaných nákupov, zostavenie zoznamov obľúbených položiek tovaru alebo získanie odmeny za uskutočnené nákupy, ak sú tieto výhody predávajúcim poskytnuté.
 5. Po stlačení tlačidla so symbolom nákupného košíka pri tovare sa položka pridá do nákupného košíka kupujúceho. Nákupný košík je k dispozícii na nahliadnutie.
 6. Kupujúci si počas nákupu zvolí spôsob úhrady a dopravy tovaru podľa možností, ktoré predávajúci ponúka. Ak predávajúci umožňuje dopraviť tovar viacerými spôsobmi, k cenám za jednotlivé tovary sa pripočíta aj cena za dopravu podľa zvoleného druhu dopravy. Pokiaľ nehradí dopravu kupujúci, je táto skutočnosť uvedená v záverečnej kontrole objednávky, pričom kupujúci je počas nákupného procesu informovaný o cene dopravy alebo o zľave z ceny dopravy.
 7. Objednávku kupujúci ukončí stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“. Predtým je kupujúci povinný sa oboznámiť s obchodnými podmienkami a potvrdiť ich zakliknutím tlačidla „Oboznámil som sa s obchodnými podmienkami“. Ak kupujúci nezrealizuje nákup prostredníctvom internetového obchodu, ale iným spôsobom po dohode s predávajúcim, potvrdzuje kupujúci oboznámenie s obchodnými podmienkami akceptovaním objednávky a následnou úhradou kúpnej ceny.
 8. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa mal možnosť oboznámiť s: vlastnosťami tovaru, celkovou cenou, ktorú je povinný predávajúcemu uhradiť a obchodnými podmienkami.
 9. Po odoslaní sa objednávka zaregistruje v systéme internetového obchodu a súčasne predávajúci zašle na e-mailovú adresu kupujúceho: potvrdenie objednávky s informáciami o objednanom tovare, poučenie kupujúceho o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy vrátane formulára na uplatnenie tohto práva.
 10. Po odoslaní sa objednávka zaregistruje v systéme internetového obchodu a súčasne Zmluva o kúpe tovaru sa považuje za uzavretú doručením potvrdenia o prijatí objednávky spolu s ostatnými dokumentami kupujúcemu.
 11. Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastať prípady, kedy nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, a to hlavne v prípade, kedy kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému predávajúceho. Predávajúci v takom prípade kupujúceho informuje o takejto skutočnosti.
 12. Predávajúci si vyhradzuje právo prehlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ došlo ku zneužitiu osobných údajov, zneužitiu platobnej karty a pod., alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu. O takomto postupu bude kupujúci informovaný.
 13. Kupujúci berie na vedomie, že v uvedených prípadoch nemôže kúpna zmluva platne vzniknúť.

Článok VI

Ochrana osobných údajov 

 1. Vyplnením objednávacieho formulára dáva kupujúci predávajúcemu súhlas na spracovávanie osobných údajov. Súhlas sa udeľuje v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 2. Súhlas sa udeľuje predávajúcemu podľa týchto obchodných podmienok. Predávajúci je oprávnený spracúvať osobné údaje kupujúceho za účelom zabezpečenia predaja tovaru ako aj na ďalšiu prípadnú komunikáciu s kupujúcim, ktorá priamo alebo nepriamo súvisí s predajom ponúkaného tovaru. Predávajúci sa zaväzuje, že osobné údaje kupujúceho neposkytne žiadnej tretej osobe, okrem prípadu, ak to bude nevyhnutne potrebné pre splnenie účelu.
 3. Kupujúci výslovne súhlasí s tým, že predávajúci je oprávnený uchovávať a spracovávať jeho osobné údaje, a to sú: meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefón, poštová adresa. Kupujúci má vo vzťahu k jeho spracúvaným osobným údajom všetky práva stanovené v príslušných ustanoveniach zákona o ochrane osobných údajov.
 4. Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa udeľuje dobrovoľne na dobu neurčenú, nie však dlhšie ako je potrebné na zabezpečenie splnenia účelu spracovania osobných údajov. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať písomne, napríklad formou doporučeného listu. Oprávnený subjekt môže spracúvať osobné údaje, až kým súhlas nebude odvolaný.

Článok VII

Odstúpenie od zmluvy 

 1. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim v tom momente, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného tovaru.
 2. Kupujúci svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne na adrese sídla predávajúceho uvedenej vyššie alebo e-mailom na adrese info@gintec.sk.
 3. Pri odstúpení od zmluvy znáša náklady na vrátenie tovaru kupujúci.
 4. Vrátený tovar nesmie byť poškodený a musí byť zaslaný predávajúcemu s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou, obalom a pod. Za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru zodpovedá kupujúci.
 5. Predávajúci do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia kupujúceho vráti kupujúcemu platby, ktoré s odstúpením od zmluvy súvisia, a ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platbu za dodanie, poštovné či iné náklady a poplatky, ktorý pri doručení vznikli. Predávajúci vráti kupujúcemu platbu rovnakým spôsobom, aký bol použitý kupujúcim pri platbe za tovar, pokiaľ sa nedohodnú inak. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platbu skôr, ako mu je doručený tovar.
 6. Ak kupujúci nezaplatí úhradu za objednaný tovar, alebo ak z akýkoľvek iných dôvodov nedôjde k úhrade, platnosť a účinnosť zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim zaniká automaticky.

Článok VIII

Platobné podmienky 

 1. Ceny tovarov v objednávke aj v internetovom obchode sú uvedené vrátane DPH. Cenu podľa objednávky môže kupujúci uhradiť: bankovým prevodom, priamym vkladom v banke na účet predávajúceho, v hotovosti pri prevzatí tovaru.
 2. Za úhradu ceny si predávajúci neúčtuje žiaden poplatok. Poplatok však môže kupujúcemu účtovať napr. banka pri platbe priamym vkladom na účet. Zodpovednosť za tento poplatok nenesie predávajúci, ani ho následne neprepláca.
 3. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť cenu v lehote uvedenej v objednávke.
 4. Úhradou sa rozumie moment pripísania ceny na účet predávajúceho.
 5. Predávajúci dodá kupujúcemu objednaný tovar na adresu, ktorú kupujúci uviedol ako dodaciu adresu v objednávke.
 6. Cena dopravy je stanovená podľa platného cenníka sprostredkovateľa doručenia.
 7. V prípade osobného odberu kupujúcim v sídle predávajúceho sa doprava a balné neúčtuje.

Článok IX

Dodacie podmienky 

 1. Predávajúci umožňuje tieto spôsoby dodania tovaru kupujúcemu: kuriérskou spoločnosťou, poštou na adresu či priamo na poštu, osobným odberom tovaru kupujúcim v sídle predávajúceho na základe vopred dohodnutého času telefonicky, alebo e-mailovou komunikáciou
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na dodanie v prípadoch vzniknutých vyššou mocou alebo v prípadoch, keď nie je možné z objektívnych príčin uskutočniť dodávku v obvyklej dodacej lehote. V prípade zmeny dodacej lehoty predávajúci informuje o tejto skutočnosti kupujúceho prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. O odoslaní tovaru, alebo o jeho pripravení na osobné vyzdvihnutie je kupujúci dodatočne informovaný prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.
 3. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar kupujúcemu v primeranej lehote. Dodávky tovaru, ktorého objednávku predávajúci potvrdil, budú realizované podľa prevádzkových možností predávajúceho, zvyčajne do 15 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky.
 4. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku alebo odstúpiť od zmluvy o kúpe špekulatívneho či neštandardného charakteru.

Článok X

Záručné podmienky 

 1. Záručné podmienky na tovar sa riadia platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad.
 2. Záručná doba začína plynúť zásadne dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
 3. Záručná doba je: 24 mesiacov pre tovar zakúpený fyzickou osobou, 12 mesiacov pre tovar zakúpený právnickou osobou (s uvedením IČO), 3 mesiace na používaný tovar (uvedené pri popise tovaru)

Článok XI

Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare 

 1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny.
 2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

Článok XII

Reklamačné podmienky 

 1. Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu písomne alebo elektronicky na adrese info@gintec.sk v záručnej dobe, ktorá je špecifikovaná v Článku X, pokiaľ nebolo dohodnuté inak.
 2. Pri tovare zakúpenom fyzickou osobou sa reklamácia riadi podľa Občianskeho zákonníka, kde záručná doba predstavuje 24 mesiacov odo dňa doručenia tovaru, pokiaľ nebolo dohodnuté inak.
 3. Pri tovare zakúpenom právnickou osobou, resp. fyzickou osobou – podnikateľom sa reklamácia riadi podľa Obchodného zákonníka, kde záručná doba je 12 mesiacov odo dňa doručenia tovaru, pokiaľ nebolo dohodnuté inak.
 4. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol využívať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.
 5. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný predložiť predávajúcemu originál daňového dokladu, ktorý slúži ako záručný list.
 6. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedená informácia o výmene tovaru, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe kúpnej zmluvy a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.
 7. Reklamačné konanie začína dňom kedy dôjde k doručeniu oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu a k doručeniu reklamovaného tovaru predávajúcemu.
 8. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú pri prevzatí tovaru kupujúcim, ako aj po prevzatí a užívaní tovaru počas záručnej doby
 9. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené: mechanickým poškodením tovaru, ktoré spôsobil kupujúci po prevzatí produktu, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú prostrediu, pre ktorý je tovar určený, používaním tovaru v rozpore s inštrukciami výrobcu, neodbornou manipuláciou pri používaní alebo zanedbaním starostlivosti a údržby tovaru, nadmerným zaťažovaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii k tovaru, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR, pri preprave produktu po prevzatí kupujúcim, vodou, ohňom, statickou alebo atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci, opotrebovaním, charakteristickým pre daný materiál alebo použitie, použitím iných komponentov, než sú komponenty použité výrobcom, dodávateľom alebo predajcom, opravou alebo úpravou tovaru osobami, ktoré nie sú oprávnené na vykonávanie záručných opráv,
 10. Kupujúci by nemal ďalej používať tovar, na ktorom zistil vadu. Ak ide o chyby, ktoré sa vyskytnú po kúpe, treba ich vytknúť bez zbytočného odkladu od zistenia chyby, najneskôr do uplynutia záručnej doby. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zanikne.
 11. Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál sa nepovažuje za vadu. Nejde o vadu, pokiaľ z povahy predanej veci vyplýva, že jej životnosť je kratšia než záručná doba a keď pri obvyklom užívaní takej veci dôjde k jej celkovému opotrebovaniu ešte pred uplynutím záručnej doby.
 12. Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v ojedinelých prípadoch však najneskôr do 3 dní od doručenia. Vybavenie reklamácie bude kupujúcemu oznámené telefonicky alebo e-mailom. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa doručenia reklamovaného tovaru predávajúcemu. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
 13. Ak kupujúci uplatní reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.
 14. Ak kupujúci uplatní reklamáciu tovaru po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietne, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie
 15. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 16. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
 17. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť chybný tovar za bezchybný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.
 18. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
 19. Predávajúci je povinný najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie a o vybavení reklamácie. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania formou e-mailu alebo telefonicky.
 20. Pokiaľ kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim QMARK, s.r.o. je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

Článok XIII

Záverečné ustanovenia 

 1. Kupujúci vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a zaväzuje sa ich dodržiavať.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť Všeobecné obchodné podmienky bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia.
 3. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 6. decembra 2022.

Odstúpenie od zmluvy

PREDÁVAJÚCI

QMARK s.r.o.
Strojnícka 8
821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov

IČO: 52005861
DIČ: 2120903004
IČ DPH: SK2120903004

Bankové spojenie:
Fio banka, a.s.
IBAN: SK52 8330 0000 0023 0155 4241
BIC: FIOZSKBAXXX

E-mail: info@gintec.sk
Tel. číslo: +421 238 144 001

KUPUJÚCI

Meno a priezvisko, titul: .............
Adresa: .............
E-mailová adresa: .............

Týmto oznamujem, že odstupujem od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej bolo dodanie tovaru:

....................................................................................................................................................................

Dátum objednania tovaru: .............
Dátum prijatia: .............

Odstúpením od kúpnej zmluvy kupujúci vracia predávajúcemu zakúpený tovar, pričom náklady spojené s vrátením tovaru znáša kupujúci.

Podpis kupujúceho: .............

 

V............. dňa .............